Fogalmak

A lízing Magyarországon

Fontos:

A kelet-európai reformországokban a lízingmeghatározások és az azzal kapcsolatos végrehajtási rendeletek meglehetõsen gyorsan és néha - legalábbis a kívülállóknak - meglepõ módon változnak. Így minden, a lízingszerzõdésekhez kapcsolódó kérdésben teljesen biztosra csak akkor mehet, ha felveszi a kapcsolatot az IKB Leasing helyi lízingtársaságaival.

Pénzügyi lízing:

 • Zárt végű pénzügyi lízing
 • A lízingtárgyat gazdasági tulajdonosként a lízingbevevõ aktiválja, állítja a mérlegébe és számolja el utána az értékcsökkenést. A beszerzési értéket terhelõ áfa a szerzõdés kezdetekor teljes összegben válik esedékessé, mely elõzetesen felszámított áfa-ként visszaigényelhetõ. A lízingdíj tõke- és kamatrészbõl áll, ahol a kamatrész az eredménykimutatásában elszámolható. A lízingeszköz a lízingbevevõ összes kötelezettségének teljesítése után automatikusan jogilag is a lízingbevevõ tulajdonába kerül.
 • Nyílt végű pénzügyi lízing
 • A lízingtárgy a beruházó könyveiben kerül kimutatásra, és ő számolja el az eszköz után az amortizációs költséget. A lízingdíj kamattartalma az eredmény-kimutatásban elszámolható. A fizetendő Áfa alapját az előleg, valamint a lízingdíjak mindenkori tőkerésze jelenti. A lízingelt eszköz a futamidő végén a Lízingbevevő tulajdonába kerülhet a kalkulált opciós vételár megfizetése esetén (opciós vételi lehetőség).

Operatív lízing:

Operatív lízing esetén az eszközt gazdasági tulajdonosként az IKB Leasing aktiválja a mérlegében. Ez a lízingbevevõnél mérlegen kívüli finanszírozást jelent - kimagaslóan pozitív hatással a vállalkozás mutatószámaira. A lízingbevevõ a lízingdíjakat az eredménykimutatásban költségként tudja elszámolni.

Annuitás:

A lízingdíjakat általában annuitásos módszerrel kalkuláljuk. Ezzel a kalkulációs móddal a havi lízingdíjak az egyes kamatperióduson belül változatlanok maradnak, ami Önnek állandó likviditási terhet jelent.

Maradványérték:

Operatív lízing esetén a szerzõdés futamideje alatt Ön csak az eszköz elhasználódásáért fizet; a lízingtárgy másodlagos értékesítésének kockázatát a lízingtársaság átvállalja. Különösen az értékálló beruházási javaknál kalkulálható magas maradványérték, ami kisebb likviditási terhet jelent a lízingbevevõnek.

Fizetési ütemezés:

Az IKB Leasingnél a lízingdíjakat utólagos fizetéssel kalkuláljuk, azaz Ön a lízingdíjakat az egyes periódusokban utólag, a lízingtárgy használatát követõen fizeti meg.

Futamidõ:

A lízingszerzõdést alapvetõen fix szerzõdéses idõtartamra kötjük. A szerzõdés futamideje a lízingtárgy átvételével kezdõdik és a szerzõdés idõtartamának lejáratával ér véget, amennyiben a lízingszerzõdésbõl eredõ valamennyi kötelezettség teljesítésre került.

Adásvételi szerzõdés:

A lízingbeadó az Ön igényeinek megfelelõen kiválasztott lízingtárgyat az Ön által kialkudott szállítási- és fizetési feltételek szerint vásárolja meg.

Bonitásvizsgálat:

az IKB Leasing a lízingszerzõdés megkötése elõtt a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja az ügyfél fizetõképességét, a lízingtárgyra valamint a szállítóra vonatkozó kockázatait.

Biztosítékok:

A lízingbeadó kockázatának csökkentése vagy lefedése céljából esetenként biztosítékokat kérhet.

 • Induló lízingdíj:
 • Az induló díj a lízingbevevõ által a lízingbeadónak és/vagy szállítónak a szerzõdés megkezdése elõtt fizetett elõleg.
 • Kezesség:
 • A kezesség egy olyan szerzõdés, melyben a kezes készfizetõ kezességet vállal a hitelezõvel (lízingbeadóval) szemben a lízingbevevõ kötelezettségeinek teljesítésére.
 • Letéti fizetés:
 • A letéti fizetés a kaucióhoz hasonló, a lízingbevevõ vagy egy harmadik fél által a lízingbeadónak teljesített fizetés, mely annak a lízingszerõdésbõl származó igényeinek biztosítására szolgál. A letét tehát egy olyan biztosíték a lízingbevevõ / harmadik fél részérõl, mely a lízingbeadó lízingszezõdésbõl eredõ követeléseinek teljesítését biztosítja.
 • Visszavásárlási megállapodás:
 • További biztosítékot jelenthet egy harmadik fél (általában a lízingtárgy szállítója) által vállalt visszavásárlási kötelezettség vállalása.

Garancia / Szavatosság:

Az adásvételi szerzõdésbõl eredõ minden garanciális-, szavatossági és kifogásolási jogot lízingbeadó lízingbevevõre ruház át, és ily módon azok közvetlenül érvényesíthetõk.

Kockázatviselés:

A lízingbevevõ viseli a lízingtárgy elvesztésének, eltűnésének (ellopásának), valamint megrongálódásának és megsemmisülésének kockázatát.

Biztosítás:

A lízingbevevõ köteles a lízingtárgyat a lízingbeadó kedvezményezettsége mellett minden biztosítható kár ellen, minden kockázatra kiterjedõen a lízingszerzõdés teljes idõtartamára biztosítani. A biztosítási díjak a lízingdíjakba kalkulálhatók.

Elõfinanszírozás:

Számos szállító a lízingtárgy rendeltetésszerű átvétele elõtt elõlegfizetést határoz meg. Ezt az elõleget a lízingbevevõ, vagy a lízingbeadó is teljesítheti. Amennyiben az elõleget a lízingbevevõ teljesíti, úgy azt a lízingtárgy rendeltetésszerű átvétele után lízingbeadó visszafizeti. A lízingbeadó vállalja egy megfelelõ megállapodás alapján a kialkudott elõlegek elõfinanszírozását.